دکتر محمد حجاریان

دکتری مهندسی نرم افزار

محمد حجاریان
Mohammad Hajarian
Mohammad Hajarian
Mohammad Hajarian
محمد حجاریان استاد گروه علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری مادرید است. وی همچنین هیئت علمی دانشگاه بصیر میباشد. او عضو پسادکتری در لابراتوار تعاملی دانشگاه مادرید میباشد. همچنین وی مدیرعامل شبکه اجتماعی گوهردشت است که در سال 2003 تأسیس کرده است. در سال 2017 به عنوان بهترین پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی کرج شناخته شد. وی همچنین توسط بنیاد ملی نخبگان ایران به عنوان فارغ التحصیل برتر شناخته شد و در سال 2018 به عنوان جوانان برتر توسط وزارت ورزش و جوانان معرفی شد. رشته های تحقیقاتی وی در شبکه های اجتماعی آنلاین ، بازی سازی ، تعامل انسان و رایانه ، تبلیغات آنلاین ، سیستم های توصیه و داده داده است. او همچنین در چندین ژورنال معتبر علمی به عنوان داور فعالیت می کند.
اطلاعات تماسی
Computer Science Department Universidad Carlos III de Madrid Avda de la Universidad 30, 28911 Leganes, Madrid (Spain)
[email protected]

اینجانب به عنوان استاد راهنما دانشجو در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد پذیرش مینمایم. فارغ التحصیلان با رزومه درخشان در صورتی که علاقه مند به پژوهش در زمینه های کاری اینجانب میباشند، در صورت تسلط به زبان انگلیسی، رزومه خود را به همراه توضیحات و به زبان انگلیسی به ایمیل بنده ارسال نمایند برای اطلاعات بیشتر لطفا مرکز تحقیقاتی گوهردشت را مشاهده نمایید


تحصیلات


فوق دکتری

Universidad Carlos III de Madrid

دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

Islamic azad university Karaj

Aug 2015 – Aug 2018
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

Staffordshire university

Aug 2012 – Sep 2014
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

Payame noor university of karaj

Nov 2006 – Feb 2012
کاردانی نرم افزار کامپیوتر

University of science and culture

Oct 2003 – Feb 2006

گواهی نامه ها


 • Academic IELTS (Kuala Lumpur, 2012)
 • EPT (Tehran, 2015)
 • Net infrastructure 2003 (1) (MFT IBN SINA, 2008 to 2009)
 • Net infrastructure 2003 (2) (MFT IBN SINA, 2008 to 2009)
 • Windows server 2003 (MFT IBN SINA, 2008 to 2009)
 • Upgrading to MCITP 2008 (MFT IBN SINA, 2010)
 • EXCHANGE SERVER 2010 (MFT Karaj, 2011)
 • ISA SERVER 2006 (MFT Karaj, 2011)
 • .Net framework 2 foundation (MFT IBN SINA, 2008 to 2009)
 • .Net framework 2 web app C# (MFT IBN SINA, 2008 to 2009)
 • .Net framework 2 windows app VB (MFT IBN SINA, 2008 to 2009)
 • Implementing and Managing MS.SQL server 2005 (MFT IBN SINA, 2009)
 • Google analytics (Kuala Lumpur, 2013)
 • Entrepreneurship & Business skills (Kharazmi University, 2008)
 • General management (MFT Saadat abad, 2009)
 • Time management and planning (Karaj,2019)
 • Marketing management (MFT Saadat abad, 2009)
 • International internet marketing & branding (Karaj, 2013)
 • Millionaire mind (Kuala Lumpur, 2013)
 • Groupwork (Karaj, 2018)
 • Teaching methods and techniques (University of Applied Science and Technology, 2018)
 • Improving mental health techniques (Karaj, 2019)
 • Patent registration methods (Webinar, 2020)

تخصص و مهارت ها


Programming

Python, C++, C, ASP, VB.net, C#.net, PHP, HTML 5, CSS, JavaScript, JAVA, SQL, VB 6.0, R, jQuery, jQuery mobile, PhoneGap, Bootstrap, Scrappy, TensorFlow, Ajax, WCF, web services. Full stack developing web applications, mobile applications and windows applications, front end, backend, designing, programming, data science, data mining, Hybrid programming, multi-platform programming, cross platform programming.

Databases

Microsoft SQL server development and administration, MySQL server development and administration, PostgreSQL, Oracle.

Network

Network administrating, Server administrating, Designing network security and network infrastructure, ISA server, Exchange server, DHCP server, DNS server, IIS Server, VPN (routing and remote server), Active directory, Cloud computing, Windows server (2020 -2003), Windows clients, Virtualization, VMware, Microsoft Hyper-V, Xampp

Softwares

Microsoft Visual studio, Microsoft Office (word, excel, access, powerPoint, outlook), Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft business Intelligence, Rapid minder, Weka, Gephi, NodeXL, Latex, SPSS, MATLAB, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Camtasia studio, Microsoft SQL server, Aptana studio, Corel, Net support, Endnote, Fiddler, Android studio, Balsamiq

Language skills
 • Persian (Native language)
 • English (Fluent)
 • Spanish (Basic)
 • Turkish (Basic)
 • Arabic (Basic)
Social skills
 • Playing tennis
 • Plying guitar
 • Plying PES professionally!
 • Researching
 • Programming
 • Designing
 • Self-development
 • Ideation
 • Reading books and articles
 • Attending seminars and workshops
 • Traveling to different countries for work, education, and self-development

پروژه های انجام شده


Gegli Social Network (Gohardasht.com)

Sep 2003 - In progress

One of the first social networks which is my lifelong project since 2003 (Formerly known as Gohardasht.com). It has around half a million members and new users join every day. Includes communities, bloging service, groups, chat rooms, p2p chat, and many other features. This website and mobile application, contains more than 100 million lines of codes which I wrote them in ASP, JavaScript, SQL and other programming languages and frameworks. URL: Gegli.com

Gegli Mobile App

Jan 2016 - In progress

This is hybrid mobile application for Gegli Social Network. URL: Gegli on Google play

Crawler

Aug 2017 - Sep 2018

A software system to collect and analyze social data (data form social networks) Crawler screenshots

Persia Project

Sep 2003 - In progress

A Project exchange social network, including a website and mobile application for ordering and exchanging projects between freelancers. URL: Persia Project screenshots

Ketabezard

May 2007 - Merged into Gegli.com

Advertisement website in persian. URL: Ketabezard.com

Baxblog

July 2007 - Merged into Gegli.com

Social blogging service. baxblog.com

ONE

Dec 1999 - 2001

A windows application which included 3 programs I wrote: Hobby, HIP, and Fast - Published on a CD drive. One Screenshots

MainSystem

Dec 1999 - In progress

My personal company for software development. URL: MainSystem.com

Dot play

Feb 2004 - May 2004

A windows application to play Dots and Boxes game with computer.

Points

Oct 2001 - Dec 2001

A windows application which calculates high school GPA.

Guitar players

July 2004 - Sep 2004

A windows application to help guitar players to play new songs in Persian.

PACE Mobile App

Jan 2020 - In progress

Developing a gamified mobile version of UC3M PACE project as a member of University Carlos III de Madrid DEI interactive systems group. URL: PACE Project


سوابق کاری


صنعتی

July 2006 - Present
Chairman of board of directors of Gohardasht System company LTD

 • Building, developing and advertising different websites and web services. (Specially a social network website).
 • Teaching novice developers concepts and solutions.
 • Managing over 10 employees.
 • Adding new products and services.
 • Building strong connection to similar companies to increase credibility.
 • Implementing mind blowing customer service.
 • Utilizing modern money saving methods such as virtual servers.
 • Triple company sales over 4 years.
 • Training novice developers to become professionals.

MainSystem

 • Engineering and programming different type of softwares
 • Providing web and mobile development solutions to companies
 • Designing graphic products for companies
 • Improving SEO of different companies websites
 • Providing advertising text messaging solutions under the web
 • Domain registration
 • Web hosting
 • Advising companies and individuals for their software systems
 • Selling books
 

Managing director of Taha kosar company LTD
 • Manager of a information technology company

دانشگاهی

Jan 2015 - Present
هیئت علمی
 • University Carlos III de Madrid (2020-Present)
 • Basir Institude of Higher Education (2018-Present)
مدرس
 • Islamic Azad University (2017-2020)
 • Payame Noor University (2015-2020)
 • University of Applied Science and Technology (2018-2019)
 • Technical and Vocational University(2016-2019)
 • Zomar Institute(2015-2017)
داور و کمیته علمی
 • Science-line Publications, (Member of scientific committee and reviewer)
 • Referee of 16th  Kharazmi youth Festival in Alborz province, June 2014.
 • Soft computing conference,2015(Member of scientific committee and reviewer)
 • The 1st conference on science and basic research, 2015(Member of scientific committee and reviewer)
 • The 1st conference on new findings in electronical engineering and computer science, 2015 (Member of scientific committee and reviewer)
 • Soft computing conference, 2015(Member of scientific committee and reviewer)
 • Digital games research conference, 2017(Member of scientific committee and reviewer)
 • Science-line Publications, 2019(Member of scientific committee and reviewer)

انتشارات


مقالات

مقاله های ژورنالی
 • Mohammad Hajarian, Azam Bastanfard, Javad Mohammadzadeh,Madjid Khalilian, Introducing Fuzzy Like in Social Networks and its Effects on Advertising Profits and Human Behavior, Computers in Human Behavior 77C (2017) pp. 282-293, doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.08.046.   IF:4.3 - Q1
 • Hajarian, M., Bastanfard, A., Mohammadzadeh, J., & Khalilian, M. (2019). SNEFL: Social Network Explicit Fuzzy Like Dataset and its Application for Incel Detection. Multimedia Tools and Applications, 1380-7501. https://doi.org/10.1007/s11042-019-08057-3. IF:2.1 - Q1
 • Hajarian, M., Bastanfard, A., Mohammadzadeh, J., & Khalilian, M. (2019). A personalized gamification method for increasing user engagement in social networks. Social Network Analysis and Mining, 9(1), 47. https://doi.org/10.1007/s13278-019-0589-3 Q1
 • Hajarian, M., Camilleri, M.A., Díaz, P. & Aedo, I. (2021). A taxonomy of online marketing methods, In Camilleri, M.A. (Ed.) Strategic communication in the digital age. Emerald Publishers, Bingley, UK. Pre publishing DOI: http://dx.doi.org/10.1108/978-1-80071-264-520211014
 • MOHAMMAD HAJARIAN. (2015). IMPROVING USER SATISFACTION OF WEBSITES USING DATA MINING. GALAXY International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2347-6915 GIIRJ. 3 (5), 171-176.
 • Mohammad Hajarian. “Applying Data mining for advertisement in social networks and improving CTR”. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. ISSN: 2090-4274. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(12S)417-420, 2015.
 • MOHAMMAD HAJARIAN. (2015). Why people use social networks? International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research ISSN 2277-3630 IJSSIR, Vol. 4 (6), JUNE (2015), pp. 177-182.
 • MOHAMMAD HAJARIAN. (2015). THE ROLE OF DATA MINING IN REVENUE OF WEBSITES. GALAXY International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2347-6915 GIIRJ. 3 (5), 177-181.MOHAMMAD HAJARIAN. (2015). TOWARD THE DEVELOPMENT OF CROSS-PLATFORM MOBILE APPLICATIONS. GALAXY International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2347-6915 GIIRJ. 3 (5), 182-185.
مقالات کنفرانسی
 • 1. Hajarian, M., Hemmati, S. A Gamified Word of Mouth Recommendation System for Increasing Customer Purchase” at the 4th International Conference on Smart Cities, Internet of Things and Applications (SCIoT2020), September 16-17, 2020. IEEE. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/SCIOT50840.2020.9250209
 • Hajarian, M., Shahbahrami, A. and Hoseini, F., 2016, March. A parallel solution for the 0–1 knapsack problem using firefly algorithm. In Swarm Intelligence and Evolutionary Computation (CSIEC), 2016 1st Conference on (pp. 25-30). IEEE. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CSIEC.2016.7482134
 • Mohammad Hajarian & Azam Bastanfard, 2017, An Image Enhancement Framework For Low Vision Users of Social Networks, 2nd Conference on Technology in Electrical and Computer Engineering (TEC-2017) Sep. 15th, 2017, (Semnan Province, Payame Noor University) – Semnan, Iran
 • Mohammad Hajarian & Alireza nikravanshalmani, 2016, Improving Quality management in Developing Mobile Applications. 3d International Congress on Computer, Electrical and Communication. ISC (2016).
 • Mohammad Hajarian & Madjid Khalilian, A Framework for Improving Movement Detection by Implementing Data Mining on Big Data of Internet of Things. 3d International Congress on Computer, Electrical and Communication. ISC (2016)
 • Mohammad Hajarian. (2015). Applying Data mining for advertisement in social networks and improving CTR. International Conference on Research in Engineering, Science and Technology 21 July 2015 Istanbul. 1 (1), 465.
 • Mohammad Hajarian. (2015). A Framework for Improving Web 2.0 Interaction Design. Then International Conference in New Research of Electronic Engineering and Computer science.
 • Norozi, A., Hajarian, M. (2019). Evaluating trust and repeat e-commerce on websites. 6th Iranian congress on electrical and computer engineering with an applied perspective on new energies. Tehran, Iran. [In Persian]
 • Zamani, A., Sharahi,MJ., Hajarian, M. (2019). Network forensics using the malicious traffic detection system in SQL injection attacks. 6th Iranian congress on electrical and computer engineering with an applied perspective on new energies. Tehran, Iran. [In Persian]
 • Hoseini, F., Ahmadi, R., Yaghoobi, A. Hajarian, M., Ekbatanifard, G. (2016). A review based on clustring and enery effient routing in wireless sensor networks. Third international conference on applied research in computer and information technology. Tehran, Iran. [In Persian]
 • Azadeh, P., Ghaheri tabrizi, M., Hajarian, M. (2019). Optimize web pages to increase visitors and users stay time. 4th international congress on engineering, technology and applied sciences. Auckland, New zealand. [In Persian]
 • Beyzaee nejad,M. Hajarian, M. (2019). A review of the resilience of failure tolerance and content privacy in a wireless sensor network. 6th Iranian congress on electrical and computer engineering with an applied perspective on new energies. Tehran, Iran. ISC. [In Persian]
  • مروری بر مقالات مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی و کارامد از نظر انرژی   در شبکه های حسگر بیسیم.. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات . بهمن 94 . تهران
  • مروری بر مقالات پردازش تصویر در تشخیص سرطان سینه - اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات   11 اسفند 94
  • مروری بر بلاک چین، تکنولوژی هویت و سرویس تایید هویت – دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر 17 بهمن ماه 1397 - سید مجتبی حاجی امینی – محمد حجاریان   -  برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
  • مروری بر تجزیه و تحلیل مه داده های چند رسانه ای دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر 17 بهمن ماه 1397 - بهار زارعی کاشنتوتی – محمد حجاریان   - برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
  • یک سیستم مدیریت داده توزیع شده برای پشتیبانی از تحلیل دادههای بزرگ مقیاس- ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو 12 اردیبهشت 98 – سید مجتبی حاجی امینی – محمد حجاریان  (دانشگاه خوارزمي)
  • بررسی اعتماد و تکرار خرید الکترونیکی در وب سایتها – ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو   12 اردیبهشت 98  – افسانه نورزی – محمد حجاریان - دبيرخانه دائمي كنگره
  • مروری بر اهمیت قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده – چهارمین کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 30 خرداد 98 – مهدی قاسمی، محمد حجاریان - تهران - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
  • مروری بر طبقه بندی موضوعات توییتر با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی– چهارمین کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 30 خرداد 98 – فائزه نظری،  مریم صالح، محمد حجاریان
  • محاسبه کلان داده های چند رسانه ای و برنامه های کاربردی اینترنت چیزها: یک طبقه بندی و مدل فرایند– چهارمین کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات30 خرداد 98  – کاوه نوروزی، سهراب حسینی، محمد حجاریان
  • جرم شناسی رایانه ای شبکه با استفاده از سیستم شناسایی ترافیک مخرب در حملات تزریق اس کیو ال – ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98 - علی زمانی، مهدی جیریایی شراهی، محمد حجاریان
  • استخراج قطب معنایی مثبت و منفی عبارات کلیدی در رسانه های اجتماعی – ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98 - زهرا آخوندی، محمد حجاریان
  • امنیت ابری موبایل : مدل مخالف امنیتی برای مرورگر سبک  – ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98  – بهار زارعی کاشنتوتی – محمد حجاریان
  • تجزیه و تحلیل نظرات برای مقایسه برنامه های تلفن همراه  – ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو   12 اردیبهشت 98 – زهرا خان بابالو – محمد حجاریان
  • کشف حساب سیبیل  (Sybil) در توییتر– ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98 – آیلین حیدریان، محمد حجاریان
  • سیستم فایل توزیع یافته برای شبکه توری بیسیم ابری :MeshFS - ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98 – آرمان رحمانی – محمد حجاریان
  • مروری بر خلاصه سازی چندرسانه ای با استفاده از محتوای رسانه اجتماعی - ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98  – مونا وحیدیان، محمد حجاریان
  • احراز هویت کاربر در پروژه های تحت وب با استفاده از اپلیکیشن ورود - چهارمین کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 30 خرداد 98 – کاوه نوروزی، محمد حجاریان
  • مروری بر انعطاف پذیری تحمل خرابی  و حفظ حریم خصوصی محتوا در شبکه حسگر بیسیم - ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98 – مهدی بیضایی نژاد، محمد حجاریان
  • استخراج مبتنی بر عبارت شکایت های کاربران در گزارش های برنامه موبایل - ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98 – زینب میرزاآقانژاد، محمد حجاریان
  • استفاده از web usage mining  برای بهبود طراحی وبسایت های تجارت الکترونیکی - ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو  12 اردیبهشت 98 – نرجس غلامی ، محمد حجاریان
  • الگوریتم فازی لایک صریح برای شبکه های اجتماعی - ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه – 20 اسفند  ۱۳۹۷ - محمد حجاریان، اعظم باستان فرد، جواد محمد زاده، مجید خلیلیان
  • مروری بر تاثیر شبکه های اجتماعی و جذب توریست دررشد اقتصادی . ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه صالحان، https://www.civilica.com/Paper- CEPS06-CEPS06_147.htm  . زارعی کاشانتوئی, بهار و محمد حجاریان، ۱۳۹۸،

کتاب ها

تالیف

بازی وارسازی در مهندسی شبکه های اجتماعی (2019). Melerd publications. Iran. ISBN: 978-600-491-214-3


9. جمع آوری داده از شبکه های اجتماعی: روش ها و کاربردها (2019). Melerd publications. Iran. ISBN: 978-600-491-213-6


خودآموز برنامه نویسی به زبان ++ C (2019). Melerd publications. Iran. ISBN: ‫978-600-491-215-0


طراحی برنامه های موبایل کراس پلتفرم با استفاده از زامارین (2019). Melerd publications. Iran. ISBN: ‫978-600-491-211-2


مهندسی شبکه های اجتماعی در وب 2 (2018). Melerd publications. Iran. ISBN: 978-600-491-047-7


ساخت اپلیکیشن های موبایل با Android Studio (2018). Melerd publications. Iran. ISBN:978-600-491-023-1


خود آموز برنامه نویسی با Visual Basic (2018). Melerd publications. Iran. ISBN: 978-600-491-022-4


ساختمان دادها و الگوریتمها با JavaScript (2017). Melerd publications. Iran. ISBN: 978-600-491-021-7


برنامه نویسی با #C را در یک روز یاد بگیرید و حرفه ای یاد بگیرید . Self-published (2017). Iran. ISBN: 978-600-04-9005-8


آموزش فوق حرفه ای برنامه نویسی موبایل با Phonegap و JQuery mobile‬ (2015). Sarafraz publications. Iran. ISBN: 978 - 600 - 328 - 213 - 1

ترجمه

عملکرد بالای مرورگر درشبکه (2019), Melerd publications. Iran. ISBN: 978-600-491-209- 9


دروس تدریس شده و پایان نامه های راهنمایی شده


مقطع کارشناسی

دانشجویان کارشناسی
 • Security in Social networks - Haniye karimi arbasan- Supervisor
 • Data Mining for fraud detection in Electronic Banking-Atefeh majidi- Supervisor
 • Security in E-Commerce - Zahra ojaghloo - Supervisor
 • IoT – Zohre piryaie - Supervisor
 • Integration of technologies for smart environments - Parisa radmand- Supervisor
دروس کارشناسی
 • Database and file structures.
 • Applied database technology
 • Algorithm design and analysis
 • Programming Languages Design and Implementation
 • Introduction to Computer and Computer Programming
 • Data structure
 • Internet engineering
 • Advanced concepts in software engineering
 • Designing and implementing programming languages
 • Computer programming basics
 • Object-oriented programming
 • Computer simulation
 • Computer graphic
 • E-commerce
 • Information technology
 • Electronic services
 • Enterprise integration
 • Research methods
 • Technical language
 • Network lab
 • Programming lab
 • Database lab

مقطع تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • A gamified recommendation system for increasing customer loyalty. (Sara hemati, 2019) -Supervisor
 • A framework for improving the accuracy of phishing attack prediction in webpages(Afsaneh Norozi, In progress) -Supervisor
 • Incels identification on social networks by analyzing user comments (Zahra Babaloo, In progress) -Supervisor
 • A method for detecting and trapping malicious users on social networks. (Hamed Heydari, In progress) -Supervisor
دروس تحصیلات تکمیلی
 • Dependable Software Systems
 • Multimedia database
 • Advanced concepts in software engineering
 • Advanced software engineering
 • Real-time embedded systems
 • Advanced artificial intelligence
 • Fuzzy sets and systems
 • Network security
 • Seminar